HOME | LOGIN | MEMBER JOIN | CONTACT US | ENGLISH

한국식품과학회지
* Search [ 9 ] Count
Ki-Sun YANG|Ju-hyun YU|Ryung YANG|Juk-in HWANG
한국식품과학회지 1974 Dec; 6(4): 193 - 198
Abstract PDF
Ryung Yang|Chuljai Kim|Juhyun Yu|Hyuksin Lee|Youngdong Cho
한국식품과학회지 1974 Dec; 6(4): 199 - 208
Abstract PDF
T. Y. Lee|Y. K. Chang|C. H. Choi
한국식품과학회지 1974 Dec; 6(4): 209 - 213
Abstract PDF
You Kyung Chang|Hei Soo Rhee
한국식품과학회지 1974 Dec; 6(4): 214 - 218
Abstract PDF
Mheen Tae-Ick|Yoo-Ryang Pyun|Tai-Wan Kwon
한국식품과학회지 1974 Dec; 6(4): 219 - 230
Abstract PDF
Yu-Ryang Pyun|Tae-Ick Mheen|Tai-Wan Kwon
한국식품과학회지 1974 Dec; 6(4): 231 - 240
Abstract PDF
Han, Mun-Hui
한국식품과학회지 1974 Dec; 6(4): 241 - 248
Abstract PDF
Harry E . Snyder
한국식품과학회지 1974 Dec; 6(4): 249 - 253
Abstract PDF
한국식품과학회지 1974 Dec; 6(4): 254 - 255
Abstract PDF