HOME | LOGIN | MEMBER JOIN | CONTACT US | ENGLISH

한국식품과학회지
* Search [ 20 ] Count
총설
한유리·이소영·이지혜·이성준*
Yoo-Li Han, So-Young Lee, Ji Hae Lee, and Sung-Joon Lee*
한국식품과학회지 2013 Apr; 45(2): 137 - 141
Abstract PDF
화학 / 분석
김기화·박수지·김지은·동혜민·박인선1·이재환2·현소양3·노봉수*
Ki Hwa Kim, Sue Jee Park, Jee Eun Kim, Hyemin Dong, In Seon Park1, JaeHwan Lee2, So Yang Hyun3, and Bong Soo Noh*
한국식품과학회지 2013 Apr; 45(2): 142
Abstract PDF
화학/분석
도정아·이미영·박혜진·권지은·장효진·조윤제·강일현·이상목·장문익·오재호·황인균*
Jung-Ah Do, Mi-Young Lee, Hyejin Park, Ji-Eun Kwon, Hyojin Jang, Yoon-Jae Cho, Il-hyun Kang, Sang-Mok Lee, Moon-Ik Chang, Jae-Ho Oh, and In-Gyun Hwang*
한국식품과학회지 2013 Apr; 45(2): 148 - 155
Abstract PDF
유명렬·김재환·예미지1·김해영*
Myung-Ryul Yoo, Jae-Hwan Kim, Mi-Chi Yea1, and Hae-Yeong Kim*
한국식품과학회지 2013 Apr; 45(2): 156 - 160
Abstract PDF
강호진 · 이현유ㆍ박종대ㆍ금준석*
Ho Jin Kang, Hyun-Yu Lee, Jong-Dae Park, and Jun-Seok Kum*
한국식품과학회지 2013 Apr; 45(2): 161 - 166
Abstract PDF
박은주·장한나·조덕조·김귀란·권중호*
Eun-Joo Park, Han-Na Jang, Deokjo Jo, Gui-Ran Kim, and Joong-Ho Kwon*
한국식품과학회지 2013 Apr; 45(2): 167 - 173
Abstract PDF
이유건1·조정용1·김찬미1·정항연1·이동이1·김수로1· 이상현2·김월수2,3·박근형1·문제학1,2,*
Yu Geon Lee1, Jeong-Yong Cho1, Chan-Mi Kim1, Hang-Yeon Jeong1, DongI Lee1, Soo Ro Kim1, Sang-Hyen Lee2, Wol-Soo Kim2,3, Keun-Hyung Park1, and Jae-Hak Moon1,2,*
한국식품과학회지 2013 Apr; 45(2): 174 - 179
Abstract PDF
공학 / 가공 / 관능검사
김진곤·김영호1·오종철2·유현희3,*
Jin Kon Kim, Young-Ho Kim1, Jong Chul Oh2, and Hyeon Hee Yu3,*
한국식품과학회지 2013 Apr; 45(2): 180 - 190
Abstract PDF
공학/기공/관능검사
이현희·홍석인*·김동만
Hyun-Hee Lee, Seok-In Hong*, and Dongman Kim
한국식품과학회지 2013 Apr; 45(2): 191 - 198
Abstract PDF
생리활성 / 영양
박세진·전유진1·김학주2·한지숙*
Se-Jin Park, You-Jin Jeon1, Hak-Ju Kim2, and Ji-Sook Han*
한국식품과학회지 2013 Apr; 45(2): 199 - 205
Abstract PDF
   1  ·  2