HOME | LOGIN | MEMBER JOIN | CONTACT US | ENGLISH

한국식품과학회지
* Search [ 20 ] Count
화학 / 분석
박용춘*·정용현1·김미라·신준호·김규헌·이재황·조태용·이화정·이상재·한상배
Yong-Chjun Park*, Yong-Hyun Jung1, Mi-Ra Kim, Joon-Ho Shin, Kyu-Heon Kim, Jae-Hwang Lee, Tae-Yong Cho, Hwa-Jung Lee, Sang-Jae Lee, and Sang-Bae Han
한국식품과학회지 2013 Feb; 45(1): 1 - 7
Abstract PDF
김문영·김귀란·안재준·박건상1·김은정1·이경진1·권중호*
Moon-Young Kim, Gui-Ran Kim, Jae-Jun Ahn, Kun-Sang Park1, Eun-Jeong Kim1,
Kyung-Jin Lee1, and Joong-Ho Kwon*
한국식품과학회지 2013 Feb; 45(1): 8 - 12
Abstract PDF
화학 / 분석 ( Chemistry / Analysis )
백경환·조덕조·윤성란1·김귀란·박주환·이기동2·김정숙3·김유리4·한범수4·권중호*
Kyeong-Hwan Baek, Doekjo Jo, Sung-Ran Yoon1, Gui-Ran Kim, Ju-Hwan Park, Gee-Dong Lee2,
Jeong-Sook Kim3, Yuri Kim4, Bumsoo Han4, and Joong-Ho Kwon*
한국식품과학회지 2013 Feb; 45(1): 13 - 19
Abstract PDF
화학 / 분석
정인선·김재성·황인민·최성화·최지연·노은영·나임 칸·김병숙1·김경수*
In Seon Jeong, Jae Sung Kim, In Min Hwang, Sung Hwa Choi, Ji Yeon Choi, Eun Yeong Nho,
Naeem Khan, Byung Sook Kim1, and Kyong Su Kim*
한국식품과학회지 2013 Feb; 45(1): 20 - 24
Abstract PDF
화학 / 분석 ( Chemistry / Analysis )
조윤제·채영식·김재영·김형수·강일현·도정아·오재호·권기성·장문익*
Yoon-Jae Cho, Young-Sik Chae, Jae-Young Kim, Hyung-Soo Kim, Ilhyun Kang,
Jung-Ah Do, Jae-Ho Oh, Kisung Kwon, and Moon-Ik Chang*
한국식품과학회지 2013 Feb; 45(1): 25 - 33
Abstract PDF
공학 / 가공 / 관능검사
김민영·이상훈·장귀영·김현영1·우관식1·황인국2·이준수·정헌상*
Min Young Kim, Sang Hoon Lee, Gwi Yeong Jang, Hyun Young Kim1, Koan Sik Woo1,
In Guk Hwang2, Junsoo Lee, and Heon Sang Jeong*
한국식품과학회지 2013 Feb; 45(1): 34 - 39
Abstract PDF
모은경1·김승미1·제갈성아1·최영심2·송칠석3·안상란3·이명호4·성창근5,*
Eun Kyoung Mo1, Seung Mi Kim1, Sung A Jegal1, Young Sim Choi2, Chil Suk Song3,
Sang Lan An3, Myung Ho Lee4, Chang Keun Sung5,*
한국식품과학회지 2013 Feb; 45(1): 40 - 46
Abstract PDF
최은진·이준호*
Eun Jin Choi and Jun Ho Lee*
한국식품과학회지 2013 Feb; 45(1): 47 - 52
Abstract PDF
이서은·이준호*
Seo Eun Lee and Jun Ho Lee*
Department of Food Science and Engineering, Daegu
한국식품과학회지 2013 Feb; 45(1): 53 - 58
Abstract PDF
미생물/발효/생물공학
박희진·민경진·박나윤·조준일1·이순호1·황인균1·허진재2·윤기선*
Hee Jin Park, Kyung Jin Min, Na Yoon Park, Joon Il Cho1, Soon Ho Lee1,
In Gyun Hwang1, Jin Jae Heo2, and Ki Sun Yoon*
한국식품과학회지 2013 Feb; 45(1): 59 - 69
Abstract PDF
   1  ·  2