HOME | LOGIN | MEMBER JOIN | CONTACT US | ENGLISH

Food Science and Biotechnology
* Search [ 12 ] Count
Review
Jae Hoon Lee1 • Tae-Kyung Kim1 • Chang Hee Jeong2 • Hae In Yong1 • Ji Yoon Cha1 • Bum-Keun Kim1 • Yun-Sang Choi1
Food Science and Biotechnology 2021 ; 30(8): 1003-1023
Abstract
Chemistry/Analysis
Hye Young Shin1 • Ji Seop An1 • Ji Min Lee1 • Sang Guan You1 • Il Shik Shin1
Food Science and Biotechnology 2021 ; 30(8): 1025-1031
Abstract
Seong Jun Hong1 • Chang Guk Boo1 • Jookyeong Lee2 • Seong Wook Hur1 • Seong Min Jo1 • Hyangyeon Jeong1 • Sojeong Yoon1 • Youngseung Lee3 • Sung-Soo Park4 • Eui-Cheol Shin1
Food Science and Biotechnology 2021 ; 30(8): 1033-1049
Abstract
Engineering/Processing/Sensory Evaluation
M. R. Pe´rez-Saucedo1,2 • E. I. Jime´nez-Ruiz1,2 • J. G. Rodrı´guez-Carpena1,3 • J. A. Ragazzo-Sa´nchez4 • J. A. Ulloa1,2 • J. C. Ramı´rez-Ramı´rez3 • C. R. Gasto´n-Pen˜a5 • P. U. Bautista-Rosales1,2
Food Science and Biotechnology 2021 ; 30(8): 1051-1061
Abstract
Hee-Jeong Lee1 • Periaswamy Sivagnanam Saravana2 • Truc Cong Ho3 • Yeon-Jin Cho4 • Jin-Seok Park3 • Sang-Gyu Lee5 • Byung-Soo Chun3
Food Science and Biotechnology 2021 ; 30(8): 1063-1074
Abstract
Ju-Hui Kim1 • Jang H. Kim2 • Jong-Bang Eun1
Food Science and Biotechnology 2021 ; 30(8): 1075-1086
Abstract
Su Wang Kang1 • Jeong Hyeon Hwang1 • Kang Hyun Chung1 • Sung Hee Park1
Food Science and Biotechnology 2021 ; 30(8): 1087-1096
Abstract
Physiological Activity/Nutrition
Chunna Liu1 • Huijiao Lin1 • Liu Jiawei1 • Yao Wang1 • Chunmei Wang1 • Jinghui Sun1 • Chunyan Yu2 • Ying Dong2 • Wenyue Zhuang3 • Shu Jing4 • Jianguang Chen1 • He Li1
Food Science and Biotechnology 2021 ; 30(8): 1097-1105
Abstract
Sujin Lee1 • Ji Sun Lim2 • Hyun Seok Yun1 • Yoonsu Kim1 • Soojung Jeong1 • Seong Deok Hwang3 • Jong Won Kim4 • Jisun Oh2 • Jong-Sang Kim1,2
Food Science and Biotechnology 2021 ; 30(8): 1107-1116
Abstract
Safety/Toxicology
Jeong-Eun Hyun1,2 • Sun-Young Lee1
Food Science and Biotechnology 2021 ; 30(8): 1117-1127
Abstract
   1  ·  2