HOME | LOGIN | MEMBER JOIN | CONTACT US | ENGLISH

Food Science and Biotechnology
* Search [ 12 ] Count
Review
Na-Kyoung Lee1 • Hyun-Dong Paik1
Food Science and Biotechnology 2021 ; 30(6): 773-781
Abstract
Chemistry/Analysis
Suhyeon Heo1 • Ji-Young Choi1 • Jiyoon Kim1 • Kwang-Deog Moon1,2
Food Science and Biotechnology 2021 ; 30(6): 783-791
Abstract
Florence M. Mashitoa1 • Vimbainashe Manhivi2 • Retha M. Slabbert1 • Jerry L. Shai3 • Dharini Sivakumar2
Food Science and Biotechnology 2021 ; 30(6): 793-800
Abstract
Jiyong Shin1 • Mi-Ju Kim1 • Hae-Yeong Kim1
Food Science and Biotechnology 2021 ; 30(6): 801-806
Abstract
Engineering/Processing/Sensory Evaluation
Yeon-Ji Jo1 • Han-Seul Cho2 • Ji-Yeon Chun3
Food Science and Biotechnology 2021 ; 30(6): 807-814
Abstract
Sun-Min Kim1 • Jae-Eun Kim1 • Hye-Seong Lee1
Food Science and Biotechnology 2021 ; 30(6): 815-822
Abstract
Rui Liu1 • Zhang-Long Yu2 • Yuan-Lin Sun1 • Li-Tao Tong3 • Li-Ya Liu3 • Li-Li Wang3 • Xian-Rong Zhou3 • Su-Mei Zhou1,3
Food Science and Biotechnology 2021 ; 30(6): 823-832
Abstract
Ree Jae Kim1 • Hyun-Seok Kim1,2
Food Science and Biotechnology 2021 ; 30(6): 833-842
Abstract
Microbiology/Fermentation/Biotechnology
Soomin Lee1 • Jong-Hyun Park1
Food Science and Biotechnology 2021 ; 30(6): 843-851
Abstract
Hye-Bin Cho1 • Jun-Ho Ahn1 • Hyeon-Gyu Yang1 • Jaeick Lee1 • Wu-Jin Park2 • Young-Wan Kim1
Food Science and Biotechnology 2021 ; 30(6): 853-860
Abstract
   1  ·  2