HOME | LOGIN | MEMBER JOIN | CONTACT US | ENGLISH

Food Science and Biotechnology
* Search [ 12 ] Count
Review
José A. Morales-Contreras1 • Jessica E. Rodríguez-Pérez1 • Carlos A. Á lvarez-González2 • Mirian C. Martínez-LÓpez1 • Isela E. Juárez-Rojop1,2 • Ángela Á vila-Fernández
Food Science and Biotechnology 2021 ; 30(10): 1277-1291
Abstract
Chemistry/Analysis
Yu-shuai Wang1 • Min-zhe Fang2 • Sheng-dao Zheng2 • Jin-Gyeong Cho2 • Tae-Hoo Yi2
Food Science and Biotechnology 2021 ; 30(10): 1293-1301
Abstract
Di Duan1 • Yong Huang1 • Ying Zou1 • Bingju He1 • Ruihui Tang1 • Liuxia Yang1 • Zecao Zhang1 • Shucai Su1 • Guoping Wang2 • Deyi Zhang2 • Chunhui Zhou1 • Jing Li1 • Maocheng Deng1
Food Science and Biotechnology 2021 ; 30(10): 1303-1312
Abstract
Wang-Hee Lee1 • Il-Nam Oh2 • Seunghyun Choi2 • Jong-Tae Park2
Food Science and Biotechnology 2021 ; 30(10): 1313-1319
Abstract
Engineering/Processing/Sensory Evaluation
Hee-Jeong Hwang1 • Gyu-A. Kim2 • Myong-Soo Chung2
Food Science and Biotechnology 2021 ; 30(10): 1321-1329
Abstract
Jisoo Yang1 • Junghoon Kim4 • Young Jin Choi2,3 • Jungwoo Hahn2
Food Science and Biotechnology 2021 ; 30(10): 1331-1338
Abstract
Kye-Sun Kim1 • Seon-Min Oh1 • Seung-Hyun Choi1 • Jong-Hyun Choi1 • Ji-Eun Bae1 • Hui-yun Kim1 • Sang-Jin Ye1 • Moo-Yeol Baik1
Food Science and Biotechnology 2021 ; 30(10): 1339-1346
Abstract
Eun-Mi Hong1,2 • Shin-Joung Rho3 • Uihwang Kim1,2 • Yong-Ro Kim1,2,3,4
Food Science and Biotechnology 2021 ; 30(10): 1347-1356
Abstract
Microbiology/Fermentation/Biotechnology
Suqi Chen1,2 • Jun Huang1,2 • Hui Qin3 • Rongqing Zhou1,2 • Yan Yang3 • Chuanfeng Qiu3 • Suyi Zhang3
Food Science and Biotechnology 2021 ; 30(10): 1357-1367
Abstract
Physiological Activity/Nutrition
Zengming Gao1 • Cuntang Wang1 • Ziyu Li1
Food Science and Biotechnology 2021 ; 30(10): 1369-1381
Abstract
   1  ·  2