HOME | LOGIN | MEMBER JOIN | CONTACT US | ENGLISH

Food Science and Biotechnology
* Search [ 35 ] Count
Microbiology/Fermentation/Biotechnology
Shumeng Hu1, Ying You1, Feifei Xia1, Junmei Liu1, 2, Weichang Dai1, Jingsheng Liu1, 2, Yuhua Wang1, 2
Food Science and Biotechnology 2019 ; 28(3): 817-822
Abstract
Jae-Myung Yoo1, Ji Yeon Lee2,3, Yong Gu Lee4, SeongYeon Baek2, Mee Ree Kim2
Food Science and Biotechnology 2019 ; 28(3): 823-829
Abstract
Martha Beatriz Morales-Amparano1, Gabriela Ramos-Clamont Montfort1, Itzamná Baqueiro-Peña1, María del Refugio Robles-Burgueño1, Luz Vázquez-Moreno1, José Ángel Huerta-Ocampo2
Food Science and Biotechnology 2019 ; 28(3): 831-840
Abstract
Fifi M. Reda1
Food Science and Biotechnology 2019 ; 28(3): 841-850
Abstract
Hyung-Seok Yu1, Na-Kyoung Lee1, Ae-Jin Choi2, Jeong-Sook Choe2, Chun Ho Bae3, Hyun-Dong Paik1
Food Science and Biotechnology 2019 ; 28(3): 851-855
Abstract
Physiological Activity/Nutrition
Pu Reum Seok1, Su Jin Oh1, Jin Woo Choi1, Cho Rong Lim1, Jong Ryeol Choi2, Jung Hoan Kim3, Jae-Ho Shin1
Food Science and Biotechnology 2019 ; 28(3): 857-864
Abstract
Mei Tong He1, Ah Young Lee1, Ji Hyun Kim1, Chan Hum Park2, Yu Su Shin2, Eun Ju Cho1
Food Science and Biotechnology 2019 ; 28(3): 865-872
Abstract
Jeong Kee Kim1, Hyun Woo Jeong2, A Young Kim2, Yong Deog Hong2, Ji Hae Lee2, Jin Kyu Choi3, Jae Sung Hwang1
Food Science and Biotechnology 2019 ; 28(3): 873-879
Abstract
Hye-Jung Park1, Ji-Youn Kim1, Hee Sook Kim1, Sang-Hyeon Lee2, Jeong Su Jang1, Mun Hyon Lee1
Food Science and Biotechnology 2019 ; 28(3): 881-893
Abstract
Changhee Kim1, Joonhyung Lee1, Mi-Bo Kim1, Jae-Kwan Hwang1
Food Science and Biotechnology 2019 ; 28(3): 895-905
Abstract
   1  ·  2  ·  3  ·  4