HOME | LOGIN | MEMBER JOIN | CONTACT US | ENGLISH

Food Science and Biotechnology
→ Food Science and Biotechnology 2019 August 28
Feb. Vol. 28 No.1 Apr. Vol. 28 No.2
Jun. Vol. 28 No.3 Aug. Vol. 28 No.4
* Search [ 35 ] Count
Microbiology/Fermentation/Biotechnology
Kun Wang1,2 • Chengjie Ma1,2 • Guangyu Gong1,3 • Chao Chang4
Food Science and Biotechnology 2019 ; 28(4): 1147-1154
Abstract
Hee Jin Kim1 • Myung Joo Han1
Food Science and Biotechnology 2019 ; 28(4): 1155-1161
Abstract
Kah Yee Choo1 • Yien Yien Ong2 • Renee Lay Hong Lim1 • Chin Ping Tan3 • Chun Wai Ho1
Food Science and Biotechnology 2019 ; 28(4): 1163-1169
Abstract
Damini Kothari1 • Jun-Hyeong Lee1 • Jung-Whan Chon1,2 • Kun-Ho Seo2 • Soo-Ki Kim1
Food Science and Biotechnology 2019 ; 28(4): 1171-1176
Abstract
Physiological Activity/Nutrition
Eun-Mi Ahn1 • Noh-Yil Myung2 • Hyeon-A Jung3 • Su-Jin Kim1
Food Science and Biotechnology 2019 ; 28(4): 1177-1186
Abstract
Yongan Yang1 • Yuangang Wei1 • Xiaonan Guo1 • Pengfei Qi2 • Hailiang Zhu2 • Wenjian Tang1,3
Food Science and Biotechnology 2019 ; 28(4): 1187-1193
Abstract
Zhihui Yu1 • Ning Wang1 • Gan Hu1 • Meihu Ma1
Food Science and Biotechnology 2019 ; 28(4): 1195-1206
Abstract
Denis Nchang Che1,2 • Hyun Ju Kang3 • Byoung Ok Cho1,3 • Jae Young Shin1 • Seon Il Jang1,3
Food Science and Biotechnology 2019 ; 28(4): 1207-1215
Abstract
Yifeng Zhou1,2 • Opeyemi Joshua Olatunji3 • Hongxia Chen4
Food Science and Biotechnology 2019 ; 28(4): 1217-1223
Abstract
Sunghee Kim1 • Jisun Oh2 • Chan Ho Jang2 • Jong-Sang Kim1,2
Food Science and Biotechnology 2019 ; 28(4): 1225-1233
Abstract
   1  ·  2  ·  3  ·  4