HOME | LOGIN | MEMBER JOIN | CONTACT US | ENGLISH

한국식품과학회지
* Search [ 17 ] Count
생리활성/영양
박수빈·이두상·강진용·김종민·박선경·강정은·권봉석·박상현·이창준·이 욱1·허호진*
Su Bin Park, Du Sang Lee, Jin Yong Kang, Jong Min Kim, Seon Kyeong Park, Jeong Eun Kang, Bong Seok Kwon, Sang Hyun Park, Chang Jun Lee, Uk Lee1, and Ho Jin Heo*
한국식품과학회지 2017 Oct; 49(05): 524 - 531
Abstract PDF
홍서정·장진아·황현정·조미숙*
Seo Jung Hong, Jin A Jang, Hyun Jung Hwang, and Mi Sook Cho*
한국식품과학회지 2017 Oct; 49(05): 532 - 537
Abstract PDF
정다울·조치흥·라찬수·이승환1·김대옥*
Da-Wool Jeong, Chi Heung Cho, Chan Su Rha, Seung Hwan Lee1, and Dae-Ok Kim*
한국식품과학회지 2017 Oct; 49(05): 538 - 543
Abstract PDF
송하연1,2·김혜민1·김우식1·양미소3·변의홍2·장범수1·최대성1·변의백1,*
Ha-Yeon Song1,2, Hye-Min Kim1, Woo Sik Kim1, Mi-So Yang3, Eui-Hong Byun2, Beom-Su Jang1, Dae Seong Choi1, and Eui-Baek Byun1,*
한국식품과학회지 2017 Oct; 49(05): 544 - 549
Abstract PDF
이창준·이두상·강진용·김종민·박선경·강정은·권봉석·박상현·박수빈·하기정1·허호진*
Chang Jun Lee, Du Sang Lee, Jin Yong Kang, Jong Min Kim, Seon Kyeong Park, Jeong Eun Kang, Bong Seok Kwon, Sang Hyun Park, Su Bin Park, Gi-Jeong Ha1, and Ho Jin Heo*
한국식품과학회지 2017 Oct; 49(05): 550 - 558
Abstract PDF
변 의 홍*
Eui-Hong Byun*
한국식품과학회지 2017 Oct; 49(05): 559 - 566
Abstract PDF
송다혜·김경지1·김지형1·서혜령1·김서강2·윤진아3·정강현·안정희1,*
Da Hye Song, Gyeong-Ji Kim1, Ji Hyeong Kim1, Hae Ryoung Seo1, Seo Gang Kim2, Jin A Yoon3, Kang Hyun Chung, and Jeung Hee An1,*
한국식품과학회지 2017 Oct; 49(05): 567 - 573
Abstract PDF
   1  ·  2