HOME | LOGIN | MEMBER JOIN | CONTACT US | ENGLISH

한국식품과학회지
* Search [ 17 ] Count
공학/가공/관능검사
Ji Hyeon Kim and Sea Cheol Min*
한국식품과학회지 2017 Apr; 49(02): 181 - 185
Abstract PDF
생리활성/영양
Jae-Hee Park, Rae-Young Kim1, and Eunju Park*
한국식품과학회지 2017 Apr; 49(02): 186 - 191
Abstract PDF
Woo-Jin Jeon, Ji-Young Kim, Ik-Hoon Oh, Do-Seop Lee, Suh-Youn Shon, Yun-Ji Seo, Seung-Woo Yeon*, and Jae-Hoon Kang
한국식품과학회지 2017 Apr; 49(02): 192 - 202
Abstract PDF
Yeonhui Jeon, Mijeong Kim, Seongkyung Han, Yeong-Bok Song1, and Yeong Ok Song*
한국식품과학회지 2017 Apr; 49(02): 203 - 208
Abstract PDF
Hyun Dong Cho, Jeong Ho Kim1, Ju Hye Lee2, Seong Min Hong3, Sung Tae Yee4, and Kwon Il Seo5,*
한국식품과학회지 2017 Apr; 49(02): 209 - 214
Abstract PDF
Min Hui Oh, Yeo Jin Hwang, and Kyung Young Yoon*
한국식품과학회지 2017 Apr; 49(02): 215 - 221
Abstract PDF
Ji Won Kim1,2, Chi Heung Cho1.2, Yun-Gu Hwang3, Woo Jung Park4, Hee Kang5, and Dae-Ok Kim1,2,*
한국식품과학회지 2017 Apr; 49(02): 222 - 227
Abstract PDF
   1  ·  2