HOME | LOGIN | MEMBER JOIN | CONTACT US | ENGLISH

Food Science and Biotechnology
* Search [ 12 ] Count
Safety/Toxicology
Fengnan Lian1, 2 • Dan Wang1, 2 • Shuo Yao1, 2 • Lirui Ge1, 2 • Yue Wang1, 2 • Yuyi Zhao1, 2 • Jinbin Zhao1, 2 • Xiuling Song1, 2 • Chao Zhao1, 2 • Jinhua Li1, 2 • Yajuan Liu1, 2 • Minghua Jin1, 2 • Kun Xu1, 2
Food Science and Biotechnology 2021 ; 30(8): 1129-1138
Abstract
Sae Jin Hong1 • Nam Il Park1 • Yeri Park1 • Byung-Sup Kim1 • Hyang Lan Eum2
Food Science and Biotechnology 2021 ; 30(8): 1139-1150
Abstract
   1  ·  2