HOME | LOGIN | MEMBER JOIN | CONTACT US | ENGLISH

Food Science and Biotechnology
* Search [ 15 ] Count
Physiological Activity/Nutrition
Yun Kyong Lim1 • So Young Yoo2 • Young Yoon Jang2 • Byoung Cheon Lee3 • Dae Sung Lee2 • Joong-Ki Kook1
Food Science and Biotechnology 2020 ; 29(4): 539-548
Abstract
Wenjie Li1 • Chaodan Luo2 • Yongmei Huang3 • Jingting Zhan4 • Jinli Lei4 • Ning Li1 • Xiaoqi Huang2 • Hui Luo3,4
Food Science and Biotechnology 2020 ; 29(4): 549-557
Abstract
Shahid Ahmed Junejo1,2 • Huihui Geng1 • Songnan Li2 • Ajeet Kumar Kaka3 • Alam Rashid1 • Yibin Zhou1
Food Science and Biotechnology 2020 ; 29(4): 558-567
Abstract
Hyeong-Yeop Kim1 • Won-Young Bae1 • Hyung-Seok Yu1 • Kyung-Hoon Chang2 • Young-Ho Hong2 • Na-Kyoung Lee1 • Hyun-Dong Paik1
Food Science and Biotechnology 2020 ; 29(4): 568-578
Abstract
Hyunnho Cho1 • Kyong Kim1 • Nayeon Kim1 • Minji Woo1 • Hye Young Kim1
Food Science and Biotechnology 2020 ; 29(4): 579-584
Abstract
   1  ·  2