HOME | LOGIN | MEMBER JOIN | CONTACT US | ENGLISH

Food Science and Biotechnology
* Search [ 36 ] Count
Engineering/Processing/Sensory Evaluation
Duyun Jeong1, Hyun-Jung Chung1
Food Science and Biotechnology 2019 ; 28(1): 87-97
Abstract
Seung-Hyun Choi1, Hui-yun Kim1, Seon-Min Oh1, Ji-Eun Bae1, Sang-Jin Ye1, Young Joon Park2, Byung-Yong Kim1, Moo-Yeol Baik1
Food Science and Biotechnology 2019 ; 28(1): 99-102
Abstract
Microbiology/Fermentation/Biotechnology
Pov Ratha1 • Deok-Young Jhon1
Food Science and Biotechnology 2019 ; 28(1): 103-110
Abstract
Li Chen1, 2, Ji-Lian Wang3, 4, Hua Ni3, 4, Ming-Jun Zhu1, 2, 3, 4
Food Science and Biotechnology 2019 ; 28(1): 111-120
Abstract
Jaeho Lim1, Yong-Ho Choi2, Byung-Serk Hurh2, Inhyung Lee1
Food Science and Biotechnology 2019 ; 28(1): 121-128
Abstract
Shenmao Wu1, Huaning Yu1, Zhenmin Liu1, Chunping You1
Food Science and Biotechnology 2019 ; 28(1): 129-138
Abstract
Chenxia Cao1, 2, Qiangchuan Hou1, 2, Wenyan Hui1, 2, Laiyu Kwok1, 2, Heping Zhang1, 2, Wenyi Zhang1, 2
Food Science and Biotechnology 2019 ; 28(1): 139-145
Abstract
Junsik Seo1, Pradeep Puligundla1, Chulkyoon Mok1
Food Science and Biotechnology 2019 ; 28(1): 147-153
Abstract
Hongbo Wang1, 2, Jinge Huang1, Lei Sun1, Fuchao Xu1, Wei Zhang3, Jixun Zhan1, 4
Food Science and Biotechnology 2019 ; 28(1): 155-163
Abstract
Eun-Ryoung Kim1, Chan-Su Rha1, Young Sung Jung1, Jung-Min Choi1, Gi-Tae Kim1, Dong-Hyun Jung1, Tae-Jip Kim2, Dong-Ho Seo3, Dae-Ok Kim1, Cheon-Seok Park1
Food Science and Biotechnology 2019 ; 28(1): 165-174
Abstract
   1  ·  2  ·  3  ·  4