HOME | LOGIN | MEMBER JOIN | CONTACT US | ENGLISH

Food Science and Biotechnology
* Search [ 40 ] Count
Chemistry/Analysis
BoRa Yi, Mi-Ja Kim1, Su Yong Lee2, and JaeHwan Lee*
Food Science and Biotechnology 2017 ; 26(1): 79-87
Abstract
Bogyoung Choi and Eunmi Koh*
Food Science and Biotechnology 2017 ; 26(1): 89-95
Abstract
Meishan Li, Gwi Yeong Jang, Sang Hoon Lee, Min Young Kim, Se Gu Hwang1, Hyun Man Sin1, Hong Sig Kim2, Junsoo Lee, and Heon Sang Jeong*
Food Science and Biotechnology 2017 ; 26(1): 96-103
Abstract
Seo-Yeon Park1, Hye-Lim Jang1, Jong-Hun Lee1, Youngmin Choi2, Haengran Kim2, Jinbong Hwang3, Dongwon Seo3, Sanghee Kim3, and Jin-Sik Nam1, 4, *
Food Science and Biotechnology 2017 ; 26(1): 105-112
Abstract
Jihee Kim and Eunok Choe*
Food Science and Biotechnology 2017 ; 26(1): 113-119
Abstract
Ok-Ju Kang*
Food Science and Biotechnology 2017 ; 26(1): 121-127
Abstract
Engineering/Processing/Sensory Evaluation
Hee-Jung Jung, Hyun-Wook Choi1, Byung-Yong Kim, and Moo-Yeol Baik*
Food Science and Biotechnology 2017 ; 26(1): 129-134
Abstract
Na-Young Lee*, Chon-Sik Kang1, and Hak-Sin Kim1
Food Science and Biotechnology 2017 ; 26(1): 135-142
Abstract
Microbiology/Fermentation/Biotechnology
Peng Chen, Lei Yan1, *, Shuang Zhang1, Zhengrong Wu, Suyue Li2, Xiaojuan Yan2, Ningbo Wang2, Ning Liang2, and Hongyu Li
Food Science and Biotechnology 2017 ; 26(1): 143-152
Abstract
Wei Zhou1, 2, Yan Zhang2, Shuang Wang2, Yuehua Li2, Jingjing Zhang2, Cuixia Zhang2, Zan Wang2, and Zhisheng Zhang1, *
Food Science and Biotechnology 2017 ; 26(1): 153-158
Abstract
   1  ·  2  ·  3  ·  4