HOME | LOGIN | MEMBER JOIN | CONTACT US | ENGLISH

Food Science and Biotechnology
→ Food Science and Biotechnology 2019 August 28
Feb. Vol. 28 No.1 Apr. Vol. 28 No.2
Jun. Vol. 28 No.3 Aug. Vol. 28 No.4
* Search [ 35 ] Count
Chemistry/Analysis
Le-Le Shao1 • Jia-Min Zhou1 • Qing Zhu2 • Xiao-Ling Wang3 • Robert C. Hider4 • Tao Zhou1
Food Science and Biotechnology 2019 ; 28(4): 1044-1055
Abstract
Ahreum Ju1 • Su-Kyoung Baek1 • Sujin Kim1 • Kyung Bin Song1
Food Science and Biotechnology 2019 ; 28(4): 1057-1063
Abstract
Engineering/Processing/Sensory Evaluation
Xiaofeng Ning1 • Yulong Feng1 • Yuanjuan Gong1 • Yongliang Chen1 • Junwei Qin1 • Danyang Wang1
Food Science and Biotechnology 2019 ; 28(4): 1065-1072
Abstract
Anna Sadowska1 • Franciszek S ´widerski1 • Rita Rakowska1 • Ewelina Hallmann1
Food Science and Biotechnology 2019 ; 28(4): 1073-1081
Abstract
Wenlin Zhang1 • Si Tan2 • Wanpeng Xi3 • Jianlei Yang4 • Qinhong Liao1 • Jianbin Lan1 • Yukui Lv5 • Jianmin Tang1
Food Science and Biotechnology 2019 ; 28(4): 1083-1092
Abstract
Microbiology/Fermentation/Biotechnology
Ramnarain Ramakrishna1 • Dipayan Sarkar1 • Kalidas Shetty1
Food Science and Biotechnology 2019 ; 28(4): 1093-1106
Abstract
Liu Li1 • Zhe Zheng1 • Xiao Zhao1 • Fengyu Wu1 • Jian Zhang1 • Zhennai Yang1,2
Food Science and Biotechnology 2019 ; 28(4): 1107-1116
Abstract
Qin Huang1 • Hao Zhang1 • Dan Xue1
Food Science and Biotechnology 2019 ; 28(4): 1117-1124
Abstract
Helen Weldemichael Weldeselassie1 • Shimelis Admassu Emire1 • Melaku Alemu2
Food Science and Biotechnology 2019 ; 28(4): 1125-1134
Abstract
Sheng-Rong Liu1,2 • Wei-Rui Zhang1,2
Food Science and Biotechnology 2019 ; 28(4): 1135-1145
Abstract
   1  ·  2  ·  3  ·  4