HOME | LOGIN | MEMBER JOIN | CONTACT US | ENGLISH

Food Science and Biotechnology
→ Food Science and Biotechnology 2021 January 30
Jan. Vol. 30 No.1  
* Search [ 15 ] Count
Research Articles
Seung-Hee Nam1,2 • Hye-Sung Cho3 • Hana Jeong1 • Bo-Bae Lee3 • Youn-Sup Cho3 • Fatima Rameeza2 • Jong-Bang Eun2
Food Science and Biotechnology 2021 ; 30(1): 117-127
Abstract
Yuzhu Duan1 • Yan Pi1 • Changwen Li2,3 • Keji Jiang2
Food Science and Biotechnology 2021 ; 30(1): 129-135
Abstract
Junheon Kim1 • Jihye Shin2 • Chung Gyoo Park3 • Sang-Hyun Lee1
Food Science and Biotechnology 2021 ; 30(1): 137-147
Abstract
Muhammad Nazirulzahin Mohd Hashim1 • Norfahana Abd-Talib1 • Emmy Liza Anak Yaji1 • Yong Tau Len Kelly2 • Nadia Razali3 • Khairul Faizal Pa’ee1
Food Science and Biotechnology 2021 ; 30(1): 149-158
Abstract
Jae-Hyun Yoon1 • Young-Min Bae1 • Suyoung Jo1 • Sung-Kwon Moon1 • Se-Wook Oh2 • Sun-Young Lee1
Food Science and Biotechnology 2021 ; 30(1): 159-169
Abstract
   1  ·  2