HOME | LOGIN | MEMBER JOIN | CONTACT US | ENGLISH

Food Science and Biotechnology
* Search [ 15 ] Count
Review
Sojeong Heo1 • Jong-Hoon Lee2 • Do-Won Jeong1
Food Science and Biotechnology 2020 ; 29(8): 1023-1035
Abstract
Chemistry/Analysis
Hao Lin1 • Wen-cui Kang1 • Hong-juan Jin1 • Zhong-xiu Man1 • Quan-sheng Chen1
Food Science and Biotechnology 2020 ; 29(8): 1037-1043
Abstract
Wei Chao Yu1 • Zhe Li2 • Bao Shan Sun3,4 • Yan Cui1
Food Science and Biotechnology 2020 ; 29(8): 1045-1052
Abstract
Sung-Min Hwang1 • Haeng-Un Lee1 • Jung-Bok Kim2 • Myung-Sub Chung1
Food Science and Biotechnology 2020 ; 29(8): 1053-1062
Abstract
Joon-Goo Lee1 • Jeong-Yun Hwang1 • Hye-Eun Lee1 • Jang-Duck Choi1 • Gil-Jin Kang1
Food Science and Biotechnology 2020 ; 29(8): 1063-1069
Abstract
Engineering/Processing/Sensory Evaluation
Ji-Won Han1 • Hoon Boo1 • Myung-Sub Chung1
Food Science and Biotechnology 2020 ; 29(8): 1071-1080
Abstract
Physiological Activity/Nutrition
Su Jin Nam1 • Soo Im Chung2 • Mi Young Kang1
Food Science and Biotechnology 2020 ; 29(8): 1081-1089
Abstract
Young Jin Kim1 • Kang Pa Lee3 • Do Young Lee1 • Yun Tae Kim1 • Suji Baek3 • Myeong Sik Yoon1,2
Food Science and Biotechnology 2020 ; 29(8): 1091-1099
Abstract
Yu-Jin Jeong1 • Moon-Jung Hwang1 • Chung-Oui Hong2 • Dae-Seok Yoo3 • Jin Seong Kim3 • Do-Yeon Kim3 • Kwang-Won Lee1
Food Science and Biotechnology 2020 ; 29(8): 1101-1112
Abstract
Su-Hyun Chun1 • Ha Hyung Kim2 • Yoonsook Kim3 • Kwang-Won Lee1
Food Science and Biotechnology 2020 ; 29(8): 1113-1123
Abstract
   1  ·  2