HOME | LOGIN | MEMBER JOIN | CONTACT US | ENGLISH

Food Science and Biotechnology
* Search [ 35 ] Count
Chemistry/Analysis
Dan Zeng1 • Gengsheng Xiao1 • Yujuan Xu1 • Bo Zou1 • Jijun Wu1 • Yuanshan Yu1
Food Science and Biotechnology 2019 ; 28(4): 945-953
Abstract
Hui Wang2 • Du Lv2 • Nan Dong2 • Sijie Wang3 • Jia Liu1,2
Food Science and Biotechnology 2019 ; 28(4): 955-963
Abstract
Angela Zappia1 • Alessandra De Bruno1 • Amalia Piscopo1 • Marco Poiana1
Food Science and Biotechnology 2019 ; 28(4): 965-973
Abstract
Alfonso Topete-Betancourt1 • Juan de Dios Figueroa Ca ´rdenas1 • Adriana Lizbeth Rodrı ´guez-Lino2 • Elvira Rı ´os-Leal3 • Eduardo Morales-Sa ´nchez4 • He ´ctor Eduardo Martı ´nez-Flores5
Food Science and Biotechnology 2019 ; 28(4): 975-982
Abstract
Haitao Chen1 • Xiaoming Wu1 • Jialin Wang1 • Hao Wang1 • Feiyan Tao2 • Shaoxiang Yang1 • Hongyu Tian1 • Yongguo Liu1 • Baoguo Sun1
Food Science and Biotechnology 2019 ; 28(4): 983-990
Abstract
Rui Zhou1,2 • Yoon-Han Kang2,3
Food Science and Biotechnology 2019 ; 28(4): 991-1001
Abstract
R. M. Esparza-Merino1 • M. E. Macìas-Rodrı ´guez2 • E. Cabrera-Dìaz3 • A. J. Valencia-Botìn4 • Y. Estrada-Girón1
Food Science and Biotechnology 2019 ; 28(4): 1003-1011
Abstract
Nam Kyung Lee1 · Kyoung Hwa Jang1 · Jong Tae Lee1 · Jun Bae Kim1 · Sung Tai Han1 · Gyo In1
Food Science and Biotechnology 2019 ; 28(4): 1013-1025
Abstract
Kwang-Seup Shin1 • Jeung-Hee Lee1
Food Science and Biotechnology 2019 ; 28(4): 1027-1036
Abstract
Min Kyung Park1 • Hye-Sun Choi2 • Young-Suk Kim1 • In Hee Cho3
Food Science and Biotechnology 2019 ; 28(4): 1037-1045
Abstract
   1  ·  2  ·  3  ·  4