HOME | LOGIN | MEMBER JOIN | CONTACT US | ENGLISH

Food Science and Biotechnology
* Search [ 12 ] Count
Review
Joon-Goo Lee1,2 • Yeonkyu Lee1 • Chun Soo Kim1 • Sang Bae Han1
Food Science and Biotechnology 2021 ; 30(9): 1151-1170
Abstract
Chemistry/Analysis
Shenchi Zhao1 • Xin Li2 • Gongshe Hu3 • Xi Liang4 • Chengguo Liu2 • Qian Liu1
Food Science and Biotechnology 2021 ; 30(9): 1171-1181
Abstract
Aysun Şener Gedük1 • Fatma Zengin1
Food Science and Biotechnology 2021 ; 30(9): 1183-1193
Abstract
ChanHyung Kim1 • Seungbeen Jo1 • SungHwa Kim1 • Mi-Ja Kim2 • JaeHwan Lee1
Food Science and Biotechnology 2021 ; 30(9): 1195-1203
Abstract
Jeongyoon Oh1 • In Hee Cho1
Food Science and Biotechnology 2021 ; 30(9): 1205-1211
Abstract
Engineering/Processing/Sensory Evaluation
Peng-cheng Zhou1,3 • Jing Xie1,2,3
Food Science and Biotechnology 2021 ; 30(9): 1213-1223
Abstract
Microbiology/Fermentation/Biotechnology
Yewon Hong1 • Jung Ju Kim1 • Yeon-Cheol Yu1 • Hyung Soo Kim1 • Guiim Moon1 • Eun Mi Park1
Food Science and Biotechnology 2021 ; 30(9): 1225-1231
Abstract
Zhang Zhen-dong1 • Wang Yu-rong1 • Xiang Fan-shu1 • Hou Qiang-chuan1 • Guo Zhuang1
Food Science and Biotechnology 2021 ; 30(9): 1233-1241
Abstract
Chae Yeon Lim1 • Hyojin Kim1 • Mi Sook Chung1
Food Science and Biotechnology 2021 ; 30(9): 1243-1248
Abstract
Physiological Activity/Nutrition
Jin A Im1 • Min Seo Kim1 • Oran Kwon2 • Jae-Ho shin3 • Ji Yeon Kim1
Food Science and Biotechnology 2021 ; 30(9): 1249-1256
Abstract
   1  ·  2