HOME | LOGIN | MEMBER JOIN | CONTACT US | ENGLISH

한국식품과학회지
* Search [ 14 ] Count
화학 / 분석 ( Chemistry / Analysis )
서승만1·박샛별1·김미주1·김해영1,*
Seung-Man Suh1, Saet-Byul Park1, Mi-Ju Kim1, and Hae-Yeong Kim1,*
한국식품과학회지 2018 Aug; 50(04): 357 - 361
Abstract PDF
김다솜1·김회성1·홍성준1·조진주1·최미정1·허성욱1·이주경1·정혜정2·신의철1,*
Da-Som Kim1, Hoe Sung Kim1, Seong Jun Hong1, Jin-Ju Cho1, Mijung Choi1, Seong Uk Heo1, Jookyeong Lee1, Haejung Chung2, and Eui-Cheol Shin1,*
한국식품과학회지 2018 Aug; 50(04): 362 - 370
Abstract PDF
오일남1·김정은1·곽지윤1·조혜진1·유민지1·정다한1·김연미1·박규빈1·누엔푸끙1·박종태1,*
Il-Nam Oh1, Jung-Eun Kim1, Ji-Yoon Kwak1, Hye-Jin Jo1, Min-Jee Yoo1, Da-Han Jung1, Yeon-Mi Kim1, Kyu-Been Park1, Phu-Cuong Nguyen1, and Jong-Tae Park1,*
한국식품과학회지 2018 Aug; 50(04): 371 - 376
Abstract PDF
전영희1·최상원1,*
Young-Hee Jeon1 and Sang-Won Choi1,*
한국식품과학회지 2018 Aug; 50(04): 377 - 382
Abstract PDF
미생물/발효/생물공학
최여옥1·김유리2·신승용2·이재근3·김철중3·이예지3·강병주2·김관수2·최지은2·한범석4,*
Yeo Ok Choi1, Yu-Ri Kim2, Seung-Yong Shin2, Jae Geun Lee3, Chul Joong Kim3, Ye ji Lee3, Byeongju Kang2, Gwansu Kim2, Jee Eun Choi2, and Beom-Seok Han4,*
한국식품과학회지 2018 Aug; 50(04): 383 - 390
Abstract PDF
윤여진1·이아현1·Thi My Tuyen Nguyen1·박종태2·윤상만3·김재한1,*
Yeo Jin Yun1, Ahyun Lee1, Thi My Tuyen Nguyen1, Jong Tae Park2, Sang Man Yun3, and Jaehan Kim1,*
한국식품과학회지 2018 Aug; 50(04): 391 - 399
Abstract PDF
구옥경1,2·임은섭3·이애란4·김태완4,*
Ok Kyung Koo1,2, Eun Seob Lim3, Ae-Ran Lee4, and Tae Wan Kim4,*
한국식품과학회지 2018 Aug; 50(04): 400 - 406
Abstract PDF
이대형1,*·강희윤1·서재순1·원선이1·김태완2·김재호2
Dae-Hyoung Lee1,*, Heui-Yun Kang1, Jae-Soon Seo1, Seon-Yi Won1, Tae-Wan Kim2, and Jae-Ho Kim2
한국식품과학회지 2018 Aug; 50(04): 407 - 413
Abstract PDF
김현정1·김승민2,*
Hyun Jung Kim1 and Seung Min Kim2,*
한국식품과학회지 2018 Aug; 50(04): 414 - 419
Abstract PDF
생리활성/영양
김애향1·김이수1·박 철1·신용철1·하민우1,*
Ae-Hyang Kim1, Yi-Soo Kim1, Zhe Piao1, Yong Chul Shin1, and Min Woo Ha1,*
한국식품과학회지 2018 Aug; 50(04): 420 - 429
Abstract PDF
   1  ·  2