HOME | LOGIN | MEMBER JOIN | CONTACT US | ENGLISH

Food Science and Biotechnology
* Search [ 15 ] Count
Review
Shinjae Park1 • Yong-Ro Kim1,2,3
Food Science and Biotechnology 2021 ; 30(1): 1-17
Abstract
Rachna Sehrawat1,2 • Barjinder Pal Kaur1 • Prabhat K. Nema1 • Somya Tewari1 • Lokesh Kumar3
Food Science and Biotechnology 2021 ; 30(1): 19-35
Abstract
Research Articles
Qingming Cao1 • Jianye Yan2,4 • Zhicheng Sun3 • Limin Gong4 • Hongnian Wu4 • Shihan Tan4 • Yating Lei4 • Bo Jiang5 • Yuanqing Wang1
Food Science and Biotechnology 2021 ; 30(1): 37-45
Abstract
Nan Theint Ngu Lwin1 • Suriyan Supapvanich2 • Surassawadee Promyou1
Food Science and Biotechnology 2021 ; 30(1): 47-54
Abstract
Maryam Bostar1 • Ebrahim Hosseini1
Food Science and Biotechnology 2021 ; 30(1): 55-63
Abstract
Amit Baran Das1 • Vaibhav V. Goud2 • Chandan Das2
Food Science and Biotechnology 2021 ; 30(1): 65-76
Abstract
Ga-Gyeong Seo1 • Cho-Long Lee1 • Sang-Hee Park1 • Soo-hyun Lee2 • Won-Ho Seo3 • Ji-Wook Kim3 • Jae-Hee Hong1,2
Food Science and Biotechnology 2021 ; 30(1): 77-86
Abstract
Chen Lihua1 • Ren Lixia1 • Dongna Li1 • Xia Ma1
Food Science and Biotechnology 2021 ; 30(1): 87-96
Abstract
Ji-Eun Lee1 • Na-Kyoung Lee1 • Hyun-Dong Paik1
Food Science and Biotechnology 2021 ; 30(1): 97-106
Abstract
Ahmed E. Abdel-Mobdy1 • Marwa S. Khattab2 • Ebtesam A. Mahmoud3 • Eman R. Mohamed4 • Emam A. Abdel-Rahim3
Food Science and Biotechnology 2021 ; 30(1): 107-116
Abstract
   1  ·  2