HOME | LOGIN | MEMBER JOIN | CONTACT US | ENGLISH

Food Science and Biotechnology
* Search [ 15 ] Count
Review
Changhoon Chai1 • Se-Wook Oh2
Food Science and Biotechnology 2020 ; 29(7): 879-887
Abstract
Engineering/Processing/Sensory Evaluation
Anna Lu1 • Xinxin Wei1 • Ruikang Cai1 • Shujun Xiao1 • Haina Yuan1 • Jinyan Gong1 • Bingquan Chu1 • Gongnian Xiao1
Food Science and Biotechnology 2020 ; 29(7): 889-896
Abstract
The Thiri Maung1 • Bon Yeob Gu1 • Mi Hwan Kim1 • Gi Hyung Ryu1
Food Science and Biotechnology 2020 ; 29(7): 897-907
Abstract
Eun-Jeong Go1 • Kyung Bin Song1
Food Science and Biotechnology 2020 ; 29(7): 909-915
Abstract
Myungho Lee1 • Kartick Prasad Dey1 • Youn Suk Lee1
Food Science and Biotechnology 2020 ; 29(7): 917-925
Abstract
Microbiology/Fermentation/Biotechnology
Xueying Chai1,2 • Zhilu Ai1 • Jun Liu1,2 • Ting Guo2 • Jingyan Wu2 • Jie Bai2 • Qinlu Lin2
Food Science and Biotechnology 2020 ; 29(7): 927-937
Abstract
Xian Tang1 • Xiang Ding2 • Yi-ling Hou1
Food Science and Biotechnology 2020 ; 29(7): 939-951
Abstract
Ha Gyoon Na1 • Min-Ah Kim1 • Ji Woo Shin1 • Yun Ju Cha1 • Beom Soon Park1 • Mi-Ja Kim1 • Jae-Cheol Lee1 • SangGuan You2 • Ki-Hyo Jang1
Food Science and Biotechnology 2020 ; 29(7): 953-959
Abstract
Physiological Activity/Nutrition
Zixuan Guo1 • Fujunzhu Zhao2 • Hui Chen1 • Maolin Tu1 • Shuaifei Tao1 • Zhenyu Wang1 • Chao Wu1 • Shudong He1 • Ming Du1
Food Science and Biotechnology 2020 ; 29(7): 961-967
Abstract
In-Bong Song1 • Hye-Ju Han2 • Jungkee Kwon1,2
Food Science and Biotechnology 2020 ; 29(7): 969-976
Abstract
   1  ·  2