HOME | LOGIN | MEMBER JOIN | CONTACT US | ENGLISH

Food Science and Biotechnology
* Search [ 15 ] Count
Review
Taiyoung Kang1 • Youngsang You2 • Soojin Jun2
Food Science and Biotechnology 2020 ; 29(3): 303-321
Abstract
Chemistry/Analysis
Seungsik Min1 • Hyung Joo Kim1 • Seongshin Gwak1 • Soohyun Shin1 • Suji Jang1 • Jinil Jeong1
Food Science and Biotechnology 2020 ; 29(3): 322-329
Abstract
Yan Qin1 • Jung-Ah Shin1 • Ki-Teak Lee1
Food Science and Biotechnology 2020 ; 29(3): 330-337
Abstract
Mi Jin Kwon1 • Min Suk Rhee2 • Ki Sun Yoon1
Food Science and Biotechnology 2020 ; 29(3): 338-350
Abstract
Si Tan1 • Jianmin Tang2 • Wenjing Shi3 • Zhuwei Wang1 • Yuanyuan Xiang1 • Tingwei Deng1 • Xiaoxu Gao1 • Wenfeng Li1 • Shengyou Shi1,4
Food Science and Biotechnology 2020 ; 29(3): 351-358
Abstract
Engineering/Processing/Sensory Evaluation
Yun-Mi Lee1 · Eun-Kyung Lee2 · Seo-Jin Chung3 · Chai-Youn Kim4 · Kwang-Ok Kim1
Food Science and Biotechnology 2020 ; 29(3): 359-369
Abstract
Azizeh Jafari1 • Navideh Anarjan2 • Hoda Jafarizadeh-Malmiri1
Food Science and Biotechnology 2020 ; 29(3): 371-378
Abstract
Jaeyoon Cha1 • Chong-Tai Kim2 • Yong-Jin Cho3
Food Science and Biotechnology 2020 ; 29(3): 379-385
Abstract
Sunsanee Udomrati1 • Nopparat Cheetangdee2 • Shoichi Gohtani3 • Vipa Surojanametakul1 • Supakchon Klongdee4
Food Science and Biotechnology 2020 ; 29(3): 387-392
Abstract
BoRa Yi1 • Mi-Ja Kim2
Food Science and Biotechnology 2020 ; 29(3): 393-399
Abstract
   1  ·  2