HOME | LOGIN | MEMBER JOIN | CONTACT US | ENGLISH

Food Science and Biotechnology
* Search [ 17 ] Count
Review
Young Sung Jung1 • Chan-Su Rha1 • Moo-Yeol Baik1 • Nam-In Baek2 • Dae-Ok Kim1
Food Science and Biotechnology 2020 ; 29(12): 1605-1617
Abstract
Changhee Kim1 • Jae-Kwan Hwang1
Food Science and Biotechnology 2020 ; 29(12): 1619-1640
Abstract
Chemistry/Analysis
Yi-Bin Lan1,2 • Xiao-Feng Xiang1,2 • Wei-Xi Yang1,2 • Bao-Qing Zhu3 • Hong-Tie Pu4 • Chang-Qing Duan1,2
Food Science and Biotechnology 2020 ; 29(12): 1641-1653
Abstract
Yao Ming1 • Lu Chen1 • Abbas Khan1 • Hao Wang2 • Cuina Wang1
Food Science and Biotechnology 2020 ; 29(12): 1655-1663
Abstract
Youngbin Jang1 • Eunmi Koh1
Food Science and Biotechnology 2020 ; 29(12): 1665-1673
Abstract
Engineering/Processing/Sensory Evaluation
Laura Cristina Moreno-Nájera1 • Juan Arturo Ragazzo-Sánchez1 • Cristina Regla Gastón-Peña2 • Montserrat Calderón-Santoyo1
Food Science and Biotechnology 2020 ; 29(12): 1674-1684
Abstract
Khadije Abdolmaleki1,2 • Leyla Alizadeh3 • Seyede Marzieh Hosseini3 • Kooshan Nayebzadeh3
Food Science and Biotechnology 2020 ; 29(12): 1685-1693
Abstract
Chae Eun Lee1 • Junhee No1 • Kyongae Lee1 • Malshick Shin1
Food Science and Biotechnology 2020 ; 29(12): 1695-1703
Abstract
Seon-Ho Kim1 • Jae-Hee Hong1,2
Food Science and Biotechnology 2020 ; 29(12): 1705-1718
Abstract
Microbiology/Fermentation/Biotechnology
Dongqi Jiang1,2 • Huamin Li1,3 • Shuyang Sun1,3
Food Science and Biotechnology 2020 ; 29(12): 1719-1726
Abstract
   1  ·  2