HOME | LOGIN | MEMBER JOIN | CONTACT US | ENGLISH

Food Science and Biotechnology
* Search [ 35 ] Count
Review
Youngjoo Kwon1
Food Science and Biotechnology 2019 ; 28(6): 1599-1606
Abstract
Janice N. Averilla1 • Jisun Oh1 • Hyo Jung Kim2 • Jae Sik Kim3 • Jong-Sang Kim1
Food Science and Biotechnology 2019 ; 28(6): 1607-1615
Abstract
Tongtong Guo1 • Dan Song1 • Lu Cheng2 • Xin Zhang1
Food Science and Biotechnology 2019 ; 28(6): 1617-1625
Abstract
Chemistry/Analysis
Jian Zhang1 • Ruidong Yang1 • Rong Chen2 • Yuncong C. Li3 • Yishu Peng1 • Xuefeng Wen4
Food Science and Biotechnology 2019 ; 28(6): 1627-1635
Abstract
Xiaoyan Zhao1 • Xiaowei Zhang1 • Hongkai Liu1 • Haitao Zhu1 • Yunping Zhu2
Food Science and Biotechnology 2019 ; 28(6): 1637-1647
Abstract
Cai-Hua Jia1,2 • Jung-Ah Shin2 • Ki-Teak Lee2
Food Science and Biotechnology 2019 ; 28(6): 1649-1658
Abstract
Hyesung Hwang1 • Young-Jun Kim2 • Youngjae Shin3
Food Science and Biotechnology 2019 ; 28(6): 1659-1667
Abstract
Juhee Park1 • Hyondeog Kim1 • Seungran Hong1 • Hee-Jae Suh2 • Chan Lee1
Food Science and Biotechnology 2019 ; 28(6): 1669-1677
Abstract
Jihee Kim1 • Eunok Choe1
Food Science and Biotechnology 2019 ; 28(6): 1679-1685
Abstract
Engineering/Processing/Sensory Evaluation
Yun-Fang Qian1 • Qing Xiong1 • Sheng-Ping Yang1 • Jing Xie1
Food Science and Biotechnology 2019 ; 28(6): 1687-1692
Abstract
   1  ·  2  ·  3  ·  4