HOME | LOGIN | MEMBER JOIN | CONTACT US | ENGLISH

Food Science and Biotechnology
* Search [ 35 ] Count
Review
Xi Huang1 • Dong Uk Ahn2
Food Science and Biotechnology 2019 ; 28(5): 1275-1285
Abstract
Renalison Farias-Pereira1 • Cheon-Seok Park2 • Yeonhwa Park1,2
Food Science and Biotechnology 2019 ; 28(5): 1287-1296
Abstract
Na-Kyoung Lee1 • Won-Suck Kim2 • Hyun-Dong Paik1
Food Science and Biotechnology 2019 ; 28(5): 1297-1305
Abstract
Chemistry/Analysis
Ewa Majewska1 • Beata Drużyńska1 • Rafał Wołosiak1
Food Science and Biotechnology 2019 ; 28(5): 1307-1314
Abstract
Shoubao Yan1,2,3 • Dong Dong1
Food Science and Biotechnology 2019 ; 28(5): 1315-1325
Abstract
Silvina Patricia Meriles1 • Maria Eugenia Steffolani1,2 • Alberto Edel Leo ´n1,2 • Maria Cecilia Penci1,4 • Pablo Daniel Ribotta1,3,4
Food Science and Biotechnology 2019 ; 28(5): 1327-1335
Abstract
Lucila J. Virgen-Ceceña1 • Luis M. Anaya-Esparza2 • Ana V. Coria-Téllez3 • María de Lourdes García-Magaña1 • Hugo S. García-Galindo4 • Elhadi Yahia5 • Efigenia Montalvo-González1
Food Science and Biotechnology 2019 ; 28(5): 1337-1347
Abstract
Jie Lin1 • Yuanxu Shi2 • Chunwang Dong3 • Xiaochang Wang2
Food Science and Biotechnology 2019 ; 28(5): 1349-1358
Abstract
Huaijie Yang1 • Lin Li1,2 • Yongpo Yin1 • Bing Li1 • Xia Zhang1 • Wenjuan Jiao1 • Yi Liang3
Food Science and Biotechnology 2019 ; 28(5): 1359-1366
Abstract
Feng Gao1 • Xuefei Zhang1 • Hao Wang1 • Xiaomeng Sun1 • Jiaqi Wang1 • Cuina Wang1
Food Science and Biotechnology 2019 ; 28(5): 1367-1374
Abstract
   1  ·  2  ·  3  ·  4