HOME | LOGIN | MEMBER JOIN | CONTACT US | ENGLISH

Food Science and Biotechnology
* Search [ 36 ] Count
Chemistry/Analysis
Jing-Nan Ren1, Yan Zhang1, Gang Fan1, Mei-Ping Wang1, Lu-Lu Zhang1, Zi-Yu Yang1, Si-Yi Pan1
Food Science and Biotechnology 2018 ; 27(4): 929-938
Abstract
Jia Hou1, Hongru Guo3, Tao Du1, Shijun Shao2, Yanhong Zhang1
Food Science and Biotechnology 2018 ; 27(4): 939-945
Abstract
Seo Yeong Gim1, Jinyeong Jung1, YongJun Kwon1, Mi-Ja Kim2, GeunHyung Kim3, JaeHwan Lee1
Food Science and Biotechnology 2018 ; 27(4): 947-956
Abstract
Hao Liang1, Yongqin Wei1, Ruimin Li1, Li Cheng1, Qipeng Yuan1, Fuping Zheng2
Food Science and Biotechnology 2018 ; 27(4): 957-962
Abstract
Mohamed A. Shreadah1, Nehad M. Abd El Moneam2, Samy A. Al-Assar3, Asmaa Nabil-Adam1
Food Science and Biotechnology 2018 ; 27(4): 963-979
Abstract
Evrim Özkaynak Kanmaz1
Food Science and Biotechnology 2018 ; 27(4): 981-986
Abstract
Luana Fernandes1, 2, 3, Susana Casal2, José A. Pereira1, Ermelinda L. Pereira1, Jorge A. Saraiva3, Elsa Ramalhosa1
Food Science and Biotechnology 2018 ; 27(4): 987-996
Abstract
Bahare Pasandide1, Faramarz Khodaiyan1, Zeinab Mousavi1, Seyed Saeid Hosseini1
Food Science and Biotechnology 2018 ; 27(4): 997-1005
Abstract
Saehun Mun1, Malshick Shin2
Food Science and Biotechnology 2018 ; 27(4): 1007-1014
Abstract
Gul Mali Khan1, Nasir Mehmood Khan1, Zia Ullah Khan2, Farman Ali1, Abdul Khaliq Jan1, Nawshad Muhammad3, Rizwan Elahi4
Food Science and Biotechnology 2018 ; 27(4): 1015-1022
Abstract
   1  ·  2  ·  3  ·  4