HOME | LOGIN | MEMBER JOIN | CONTACT US | ENGLISH

Food Science and Biotechnology
* Search [ 35 ] Count
Chemistry/Analysis
Chunwang Dong1, 2, Hongkai Zhu2, Jinjin Wang2, Haibo Yuan2, Jiewen Zhao1, Quansheng Chen1
Food Science and Biotechnology 2017 ; 26(4): 853-860
Abstract
Min-Ju Kim1, 3, Jung-Guy Jun1, Shin-Young Park1, Mi-Joo Choi2, Eunju Park2, Jung-In Kim1, Myo-Jeong Kim1
Food Science and Biotechnology 2017 ; 26(4): 861-869
Abstract
Min-Kyung Park1, Hye-Sun Choi2, Young-Suk Kim1, In Hee Cho3
Food Science and Biotechnology 2017 ; 26(4): 871-882
Abstract
Rui Zhou1,2, Honghui Bao1, Yoon-Han Kang2,3
Food Science and Biotechnology 2017 ; 26(4): 883-891
Abstract
Hyeon-Hwa Lee1, Ki-Teak Lee1, Jung-Ah Shin1
Food Science and Biotechnology 2017 ; 26(4): 893-899
Abstract
Nasireh Alavi1, Mohammad-Taghi Golmakani1
Food Science and Biotechnology 2017 ; 26(4): 901-910
Abstract
N. F. M. Idrus1, W. Zzaman1, 2, T. A. Yang1, A. M. Easa1, M. S. Sharifudin3, B. W. Noorakmar3, M. H. A. Jahurul3
Food Science and Biotechnology 2017 ; 26(4): 911-920
Abstract
Bogyoung Choi1, Eunmi Koh1
Food Science and Biotechnology 2017 ; 26(4): 921-927
Abstract
Engineering/Processing/Sensory Evaluation
Ko-Eun Hwang1, Tae-Kyung Kim2, Hynu-Wook Kim2, Nam-Su Oh3, Young-Boong Kim2, Ki-Hong Jeon2, Yun-Sang Choi2
Food Science and Biotechnology 2017 ; 26(4): 929-936
Abstract
Jing Xie1, Yuanrui Tang1, Sheng-Ping Yang1, Yun-Fang Qian1
Food Science and Biotechnology 2017 ; 26(4): 937-945
Abstract
   1  ·  2  ·  3  ·  4