HOME | LOGIN | MEMBER JOIN | CONTACT US | ENGLISH

Food Science and Biotechnology
* Search [ 35 ] Count
Chemistry/Analysis
Zhen Lei1, Yuan Fu1, Yadong Zheng1, Peng Xu1, Cunliu Zhou1
Food Science and Biotechnology 2017 ; 26(3): 549-556
Abstract
Ali Ehsani1, Marzieh Paktarmani2, Mohammad Yousefi3
Food Science and Biotechnology 2017 ; 26(3): 557-562
Abstract
Bo Zou1, Jijun Wu1, Yuanshan Yu1, Gengsheng Xiao1, Yujuan Xu1
Food Science and Biotechnology 2017 ; 26(3): 563-571
Abstract
Chi Rac Hong1, Gyu Whan Lee2, Hyun-Dong Paik3, Pahn-Shick Chang4, Seung Jun Choi1,5
Food Science and Biotechnology 2017 ; 26(3): 573-579
Abstract
Seokjin Suh1, Yeong Eun Kim1, Han-Joo Yang1, Sanghoon Ko1, Geun-Pyo Hong1
Food Science and Biotechnology 2017 ; 26(3): 581-590
Abstract
Malleswara R. Peram1,2, Sunil S. Jalalpure1,2, Mahesh B. Palkar3, Prakash V. Diwan4
Food Science and Biotechnology 2017 ; 26(3): 591-602
Abstract
Wang-Hee Lee1, Seunghyun Choi2, Il-Nam Oh3, Joon-Yong Shim1, Kwang-Sik Lee2, Gilhwan An3, Jong-Tae Park3
Food Science and Biotechnology 2017 ; 26(3): 603-609
Abstract
Hui Ni1, Sun Hao1, 3, 4, Fuping Zheng2, 5, Liangzhen Zhang1, Bolim Lee6, Yaqi Wang6, Feng Chen1, 2, 6
Food Science and Biotechnology 2017 ; 26(3): 611-622
Abstract
Leejin Jung1, Eunok Choe1
Food Science and Biotechnology 2017 ; 26(3): 623-631
Abstract
Engineering/Processing/Sensory Evaluation
Anna Okon´ 1, Joanna Stadnik1, Zbigniew Jo´zef Dolatowski1
Food Science and Biotechnology 2017 ; 26(3): 633-641
Abstract
   1  ·  2  ·  3  ·  4